Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

IPs KurikulumPoradna (často kladené otázky)

Podpora kurikulární práce škol
Projekt podpoří modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání. 

Termín pro realizaci projektu: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2028

Podpora bude poskytována prostřednictvím širokého spektra forem vzdělávání a bude založena na vzájemné spolupráci, vzájemném sdílení a vzájemném učení učitelů a škol v metodických kabinetech. V souvislosti s touto podporou bude systemizován přístup k učebním a metodickým materiálům.

Projekt je se svými cíli, obsahem a zaměřením vytvořen se záměrem výrazně přispět k naplnění Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, jejímž cílem je „modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století“.

Co projekt přinese?
Školy (a učitelé) získají komplexní a ucelenou podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu. Podstatou této proměny bude akcent na klíčové kompetence ve vzdělávacím obsahu. Na základě této podpory budou učitelé lépe schopni modifikovat vzdělávání tak, aby bylo ve větším souladu s národními kurikuly.

Pro žáky bude mít tato proměna pozitivní efekt v tom, že jejich vzdělávání bude více odpovídat jejich potřebám, bude v souladu s vývojem společnosti a přinese jim větší uplatnitelnost na trhu práce.

Pro MŠMT bude projekt přínosný v tom, že prostřednictvím učících se komunit (metodických kabinetů) bude mít bezprostřední kontakt se školskou praxí a bude schopno pružněji reagovat na potřeby praxe. Na druhé straně bude schopno lépe komunikovat své vize a cíle přímo s učícími se komunitami a potažmo se školami. 

Projekt podpoří profesní rozvoj pedagogických pracovníků a škol následovně:
  1. Bude podpořena profesní sebejistota učitelů.
  2. Bude podpořena motivace učitelů učit se (sebevzdělávání a seberozvoj).
  3. Budou podpoření začínající a uvádějící učitelé.
  4. Bude podpořena kolegiální spolupráce pedagogických pracovníků (učitelů, školních týmů, škol).
  5. Bude poskytnuta pomoc učitelům při úpravách ŠVP a jeho implementaci do výuky.
  6. Pedagogičtí pracovníci získají nové pedagogické dovednosti a znalosti.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz