Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Obecně o organizaci akcí pro veřejnost, rodiče dětí a žáků, pedagogy a zástupce škol a akcí pro děti a žáky

Aktivita projektu č. 4 - Implementace akčních plánů

 
A) Podpora akcí pro rodiče dětí a žáků, veřejnost a další aktéry ve vzdělávání
1. Online kavárny pro rodiče dětí a žáků MŠ/ZŠ
Vzdělávání pro rodiče a prarodiče dětí a žáků v tématech spojených se vzděláváním – např. formou webinářů, kaváren aj. V rámci projektu budou naplánovány online kavárny pro rodiče dětí a žáků MŠ/ZŠ (možná žádaná témata: přechod dětí a žáků MŠ/ZŠ a ZŠ/SŠ, řečové dovednosti, prevence kyberšikany, gramotnosti aj.)
 
2.Spolupráce s knihovnami na podporu rodičů dětí  do 6 let
Pokud si rodiče uvědomují, nakolik je čtenářská gramotnost důležitá pro budoucnost jejich dětí, spíše budou děti sami podporovat ve čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s Knihovnou J. Drdy v Příbrami, příp. dalšími knihovnami v regionu, budou naplánovány akce pro rodiče s dětmi do 6 let.
 
3.Spolupráce s knihovnami pro rodiče a veřejnost
Subjekty zabývající se vzděláváním či podporou rodin, dětí a žáků nabízí rodičům či prarodičům různé formy vzdělávání. Ve spolupráci s Knihovnou J. Drdy, příp. dalšími knihovnami v regionu, budou naplánovány akce pro rodiče a veřejnost (literární, osvětové, psychohygiena atd.)
 
4.Spolupráce s NZDM Bedna
Spoluprací školy s rodinou dítěte/žáka s podpůrnými opatřeními a jejich společným postupem při podpoře vzdělávání se tato podpora stává efektivnější. Pravidelné setkávání pedagogů s rodiči dětí/žáků a asistenty pedagoga umožní sdílet pokroky dětí a žáků, kterých ve škole dosahují. Rodiče jsou tak více zapojeni do vzdělávání svých dětí. Pokud nastane nějaká změna v potřebách dítěte/žáka, přispěje její rychlé sdílení k adekvátní reakci na straně pedagogů či rodičů. Do tohoto procesu mohou být / by měly být zahrnuty také organizace, které těmto rodinám poskytují podporu.
Jednou z nejdůležitějších organizací v Příbrami, která tuto podporu poskytuje, je NZDM Bedna. Ve spolupráci s NZDM Bedna, která nabízí jako jediné zařízení v Příbrami ambulantní (klub) a terénní nízkoprahové služby, proběhne naplánování a realizace osvětových jednorázových komunitních akcí pro rodiče a veřejnost.
 
 
B) Realizace vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a dále podpora setkávání ředitelů škol
1. Spolupráce s centrem ELIXÍR DO ŠKOL v Příbrami
Spolupráce s centrem ELIXÍR DO ŠKOL v Příbrami - jednorázové workshopy na podporu pedagogických kompetencí v moderních didaktických formách výuky a využití moderních didaktických pomůcek.
 
2. Podpora pedagogických kompetencí v moderních didaktických formách výuky a využití moderních didaktických pomůcek
V rámci aktivity budou upořádány jednorázové webináře/semináře nebo workshopy na podporu pedagogických kompetencí v moderních didaktických formách výuky a využití moderních didaktických pomůcek. Proběhne dotazování, jaké aktuální témata by pedagogy zajímaly, neboť doba je turbulentní a tíživá témata se mění v čase.
 
 
3. Spolupráce s TECHAK Březnice
Spolupráce s Technickou akademií (TECHAK) Březnice bude probíhat formou uspořádání jednorázových seminářů nebo workshopů na podporu pedagogických kompetencí v zavádění ICT, umělá inteligence ve výuce, využití moderních didaktických pomůcek aj.

4. Podpora pedagogických kompetencí v rozvoji dětí a žáků, vč. dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
V rámci aktivity budou upořádány jednorázové webináře/semináře pro pedagogy zaměřené na podporu rozvoje dětí a žáků, vč. dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Ke spolupráci budou přizvány PPP, SPC a NNO - vč. BEDNY, Charity Příbram, aj.
Tematicky budou akce zaměřené na přednášky s psychology a spec. pedagogy, prevence rizikového chování dětí a žáků, práce s dětmi a žáky ohrožených školním neúspěchem, ukázkové lekce ve školách prováděné odborníky, aj.
 
5. Podpora pozvoje wellbeingu pedagogů
V rámci aktivity budou upořádány jednorázové webináře/semináře pro pedagog. pracovníky v tématech spojených s wellbeingem, efektivní komunikací s rodiči, aktivizačními metodami, psychohygienou, timemanagementem aj.
 
6. Vzdělávání a sdílení pro asistenty pedagoga, aj. specifické pracovníky ve vzdělávání
V rámci aktivity budou upořádány jednorázové webináře/semináře za účelem vzdělávání a sdílení, vč. spolupráce s pedagogem - určeno pro asistenty pedagoga aj. specifické pracovníky ve vzdělávání.
 
7. VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI SETKÁVÁNÍ vedení škol
Jednorázová setkávání/vzdělávání uspořádaná pro vedení škol budou za účelem sdílení, výměny zkušeností, navázání či prohloubení spolupráce a rozvoje škol a dále za účelem vzdělávání v oblastech legislativních změn, týmové spolupráce aj. Setkání vedení škol budou probíhat buď na úrovni jednotlivých území Příbram, MAS Brdy a MAS Podbrdsko, na úrovni ZŠ, MŠ nebo ZUŠ a nebo budou uspořádány pro všechny školy najednou. Vše v závislosti na potřebách vedení škol.
Zároveň budou uspořádána setkání vedení škol a zřizovatelů či samotných zřizovatelů za účelem sdílení zkušeností, podpory aj. témat vedoucích k prohloubení a rozvoji spolupráce škol a zřizovatelů.
 
 
C) Podpora realizace jednorázových akcí pro děti a žáky, vč. dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
1. PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLÁCH
Projektové dny ve školách s využitím moderních didaktických forem výuky a s využitím moderních didaktických pomůcek. Tyto projektové dny spojí třídy ve školách i posílí spolupráci škol v regionu. V rámci této aktivity budou moci školy uspořádat projektové dny na úrovni nastavených různých spolupracujících subjektů (spolupráce mezi školami v regionu, spolupráce s NNO, spolupráce s rodiči a veřejností nebo bude moci být prohloubena spolupráce mezi žáky a učiteli v samotné škole). Chceme školám pomoci zrealizovat vzdělávání dětí a žáků moderními formami výuky, zajímavě, zážitkově a mimo školní lavice.
 
2. Spolupráce ZUŠ
V regionu fungují čtyři ZUŠ, které naplánováním společných akcí ZUŠ zvýší spolupráci mezi sebou. Akce proběhnou na podporu nadaných dětí a žáků v oblasti kultury a umění a na podporu rozvoje spolupráce škol.
 
3. Příměstské tábory s příbramskou knihovnou
V jedné ze základních škol v Příbrami proběhnou ve spolupráci s Knihovnou J. Drdy příměstské tábory na podporu gramotností dětí a žáků vč. propojení s technickou a digitální gramotností (ozoboti, 3D tiskárny atd.).                         

​4. Spolupráce s knihovnami na podporu rozvoje dětí a žáků
Ve spolupráci s Knihovnou J. Drdy, příp. dalšími knihovnami v regionu - budou uspořádány jednorázové akce za účelem rozvoje dětí a žáků 8. a 9. tříd, vč. dětí a žáků 8. a 9. tříd ohrožených školním neúspěchem v oblastech citace, mediální gramotnosti v praxi aj.
 
5. Spolupráce s NZDM Bedna - aktivity pro děti a žáky
Spolupráce s NZDM Bedna, která nabízí jako jediné zařízení v Příbrami ambulantní (klub) a terénní nízkoprahové služby - realizace jednorázových akcí pro děti a žáky, vč. dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, na aktuálně platná témata, která pomohou cílové skupině.
 
6. Spolupráce s techak březnice - aktivity pro děti a žáky
V rámci aktivity bude navázána spolupráce s Technickou akademií (TECHAK) Březnice. Budou pořádány jednorázové workshopy formou přímé výuky ve třídách/vzorové třídy na podporu využití moderních didaktických pomůcek.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz