Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Pracovní skupiny MAP IV

Povinné pracovní skupiny (dále PS), které tvoří tyto aktivity projektu:
Aktivita 3.3 PS pro financování
Aktivita 3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
Aktivita 3.5 PS pro rovné příležitosti

 
Jedná se o skupinu odborníků z dané oblasti, která se podílí na samotné tvorbě MAP. PS zajišťují přenos informací z území směrem k RT a ŘV MAP, diskutují nad výsledky, podávají náměty a připomínky k předkládaným materiálům, komunikují s dalšími aktéry v území apod. Výčet činností PS MAP je uveden v Pravidlech MAP IV.
 
Pro všechny PS platí:
 
PS pro financování
PS pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. PS bude rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Výstupy z jednání předkládá PS formou doporučení ŘV.
Cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. PS bude zapojeným partnerům v MAP zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání, pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol atd.
 
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
V rámci činnosti PS bude docházet k výměně zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Budou identifikováni místní lídři/experti v dané oblasti, dojde k jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území.
PS se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracovat s PS pro financování. Minimálně 1 člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. s minimálně pětiletou praxí v ZŠ.
 
PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.
PS bude rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pg. pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů).
Minimálně 1 člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. s minimálně pětiletou praxí v ZŠ. PS bude spolupracovat s PS pro financování a bude se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.


Zápisy z jednání Pracovních skupin projektu MAP IV a zároveň zpracované výstupy:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz