Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Řídící výbor MAP IV

Řídící výbor MAP IV ORP Příbram je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. ŘV pracoval již v předchozím období projektu MAP I, II, III a ve velmi obdobném složení bude pokračovat i v projektu MAP IV.

ŘV se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

Činnosti ŘV MAP
Role ŘV je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.
 
Řídící výbor MAP zejména:
 • představuje platformu, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání,
 • projednává a schvaluje podklady a výstupy projektu MAP,
 • podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.
 
ŘV se schází podle potřeby v předem stanovených termínech. V průběhu realizace projektu se uskuteční min. 4 jednání. 
 
Členové ŘV MAP
ŘV je složen dle Pravidel MAP IV z následujících povinných zástupců:
 • RT MAP,
 • zřizovatelů škol,
 • vedení škol,
 • učitelů,
 • školních družin,
 • ZUŠ,
 • organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času,
 • rodičů,
 • obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území,
 • zástupce MAS působících na území daného MAP,
 • zástupce ORP.

Zápisy z jednání Řídícího výboru a zároveň schválené výstupy:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz