Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Co je MAS, MASka či místní akční skupina?Poradna (často kladené otázky)

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku) je rozvojová metoda, působící za účelem zapojení územně místních aktérů do procesu plánování a rozhodování na základě strategie a v důsledku toho přidělování zdrojů pro rozvoj konkrétní oblasti.
Tato metoda je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení místních akčních skupin.
Metodu LEADER aplikují místní akční skupiny, zkráceně „MAS“.

Komunitně vedený místní rozvoj
  • se zaměřuje na konkrétní subregionální území,
  • je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni nepředstavují ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv,
  • se uskutečňuje na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
  • je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál, zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz