Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Zasedání Řídícího výboru

​7. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 3.12.2021, korespondenční hlasování per rollam
Hlasováním per rollam členové ŘV schválili následující body programu:
1) Schválení Dokumentu MAP II ORP Příbram
2) Schválení aktualizovaného dokumentu Organizační struktura z důvodu změny kontaktních osob realizačního týmu a pracovních skupin
3) Schválení Evaluační zprávy za obd. říjen 2020 - září 2021
4) Schválení výstupů pracovních skupin MAP, tzv. "kuchařek"


6. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 20.8.2021, korespondenční hlasování per rollam
Hlasováním per rollam členové ŘV schválili následující body programu:
1) Schválení aktualizovaného dokumentu "Organizační struktura MAP II ORP Příbram"

5. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 7.6.2021, korespondenční hlasování per rollam
Hlasováním per rollam členové ŘV schválili následující body programu:
1) Schválení 2. Průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP II ORP Příbram
2) Schválení výstupů z pracovních skupin projektu MAP III ORP Příbram

 
4. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 26.2.2021, korespondenční hlasování per rollam
Hlasováním per rollam členové ŘV schválili následující body programu:
1) Schválení Evaluační zprávy projektu MAP II ORP Příbram
Jedním z povinných výstupů projektu MAP II ORP Příbram je Evaluační zpráva, resp. dokument „1. Monitoring a evaluace aktivit místního akčního plánu“. Cílem je zhodnotit dosavadní přínosy a úspěšnost procesů fungování, nastavení projektu a rozvoj partnerství v území ORP Příbram. Monitoring a evaluace MAP jsou realizovány za období od 1. dubna 2019 do 30. září 2020. Jedná se o hodnocení prvních 18 měsíců od zahájení realizace projektu.
2) Schválení podání projektu MAP III ORP Příbram
Dne 13.10.2020 proběhlo jednání partnerů projektu Místní akční plán II - MAS Podbrdsko, město Příbram a MAS Brdy. Projekt MAP II končí v březnu roku 2022 a pak by měl navázat od 1.4.2022 do 30.11.2023 návazný projekt MAP III.
MAP III by měl mít za hlavní cíl nadále podporovat spolupráci mezi školami, udržet aktualizaci důležitého dokumentu MAP vč. Strategického rámce s investičními záměry škol, na základě kterého mohou školy a obce čerpat finance z výzev MASek i dalších zdrojů, atd.
Všechny 3 subjekty již nyní pracují na přípravě projektu MAP III na území ORP Příbram. V lednu 2021 byly osloveny všechny školy na Příbramsku s prosbou, aby vyplnily souhlasy se svojí účastí na projektu MAP III. Většina škol již své souhlasy odevzdaly a do projektu se chce zapojit opět více než 60 škol z našeho regionu.
Pro podání Žádosti o dotaci je stěžejní schválení dokumentu „Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III“. Regionální stálá konference ve Středočeském kraji (RSK) se schází cca 1x za čtvrt roku, tedy zasedání se předpokládá v březnu 2021.

 
3. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 14.9.2020 od 16:00 hodin
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru jednali o těchto bodech programu:
1) Schválení Strategického rámce MAP II ORP Příbram
V letních měsících probíhala aktualizace Strategického rámce. Výsledek byl schválen na zasedání Řídícího výboru MAP 14. září 2020. V současné době je ve Strategickém rámci 270 projektových záměrů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Nových projektových záměrů bylo zapsáno 14. Od poslední aktualizace tohoto dokumentu v prosinci 2019 bylo ukončeno dalších 9 projektů. Celkem již bylo realizováno 36 projektů za cca 217mil. Kč, tj. jedná se o hotové projekty realizované z vlastních zdrojů, evropských fondů či z výzev místních akčních skupin.
2) Schválení výstupu projektu MAP - Agregovaný popis potřeb škol v území ORP Příbram 
3) Seznámení se změnami v rozpočtu
4) Seznámení s 1. průběžnou evaluační zprávou projektu MAP - Evaluační zpráva
5) Vzdělávání v oblasti inkluze
 
2. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 2.12.2019 od 16:00 hodin
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP II, resp. s aktivitami za posledních 8 měsíců, dále byla schválená aktualizovaná verze Strategického rámce MAP II a proběhlo vzdělávání na téma „Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území.“
 
1. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo dne 20.5.2019 od 16:00 hodin
Zasedání proběhlo v zasedací místnosti města Příbram. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP II, který probíhá na území ORP Příbram od 1.4.2019. Doba realizace projektu je 36 měsíců. V rámci zasedání byl schválen Jednací řád a Statut Řídícího výboru. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena PhDr. Marie Pilíková. Dále byla řešena evaluace projektu MAP II a vzdělávání na téma spolupráce v území ORP Příbram.
  
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz