Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Pracovní skupina pro financování

Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím vedoucím, který je zároveň členem Řídicího výboru.

Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem čtyři stálé členy, jednání se mohou účastnit také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny financování:
  • Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

Členové PS:
Bc. Jitka Lavičková, MBA - ředitelka MŠ Podlesí
Jana Čechová - zástupce MŠ, Lesní MŠ Kozičínský klabánek, z.s.
Mgr. Jan Novotný - vedoucí Odboru řízení projektů a dotací, město Příbram
Mgr. Magdaléna Bartošová - Agentura pro soc. začleňování


Přehled jednání PS:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz