Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II VZDĚLÁVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU

Výzva MAP II
Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 

Název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - viz webové stránky ŘO OPVVV


Seznámení s projektem MAP II ORP Příbram
Projekt se skládá ze čtyř klíčových aktivit:
1. Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace a monitoring MAP
4. Implementační aktivity
 
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
V projektu MAP II je hlavní cíl naplňován realizací těchto aktivit:
2. Rozvoj a aktualizace MAP
3. Evaluace a monitoring MAP

Výstupy projektu:
  • Popisy potřeb jednotlivých škol
  • Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru
  • Workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání, workshopy s rodiči
  • Vzdělávací semináře, školení a exkurze pro všechny cílové skupiny
  • Aktualizovaný Strategický rámec MAP
  • Aktualizovaný Místní akční plán vzdělávání

Vize 
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.


Obecné informace o projektu:
Na začátku dubna 2019 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Příbram, který je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.
Do projektu je zapojeno na 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z celého území. Projekt trvá do 31. 3. 2022.
MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období od května 2016 do prosince 2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností mezi školami, subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání z území ORP Příbram. Dále vznikne soubor plánovaných aktivit, ve kterých budou navržena konkrétní řešení místních problémů.
Projekt financuje MŠMT (95%), město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5%).
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz