Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Implementační aktivity

Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (dále jen MAP) je podpora škol a vzdělávání v našem regionu. Cílem projektu je hlavně podpora spolupráce při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu.

Povinně volitelná témata a volitelná témata v této aktivitě budou naplněna v následujících oblastech:
Předškolní vzdělávání
Regionální identita – spolupráce s komunitou
Polytechnické vzdělávání
Tvořivost, iniciativa a podnikavost
 
Návrhy zaměření implementačních aktivit:
  • Společné workshopy pro pedagogy MŠ na území ORP (první pomoc, řešení krizových situací, aj.)
  • Realizace aktivity formou nákupu pomůcek (např. mobilní dílny, polytechnické stavebnice, zahradní dílničky).
  • Realizace společných akcí - řemeslné trhy, „dopravní dny“, výstavy výkresů, kreslířské soutěže, rukodělné jarmarky, divadelní představení, koncert aj.
  • Polytechnické činnosti pro žáky ZŠ – nákup pomůcek, ukázky, proškolení lektora
  • Návštěva vzdělávacích center (zařízení) a interaktivních expozic za účelem rozvoje potenciálu každého žáka a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Aktivity související se znalostí místní historie, kultury, tradic, zvyků a manuálních dovedností do výuky ve školách a do mimoškolních akcí prostřednictvím spolupráce škol, spolků a dalších subjektů a organizací.
 
Každá základní, mateřská nebo základní umělecká škola, která je zapojena do projektu MAP, si zvolila formu podpory. Školy navrhly, zda potřebují podporu z hlediska nákupu různých pomůcek pro výuku nebo zda se bude jednat o podporu vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce mezi školami z regionu.
Nákup vybavení a pomůcek pro výuku využila většina škol a děti si již hrají s krásnými polytechnickými stavebnicemi a dalšími kreativními a výukovými pomůckami.
Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla zahájena od října 2019, akce byly bohužel na nějaký čas přerušeny z důvodu pandemie covid, ale i tak se školám podařilo zrealizovat mnoho hezkých aktivit ve školách i na exkurzích mimo své školy.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz