Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Řídící výbor projektu MAP III ORP Příbram

Kontakt na předsedkyni Řídícího výboru MAP:
PhDr. Marie Pilíková
email: mappribram@gmail.com

Role Řídícího výboru MAP III ORP Příbram
Řídící výbor je nejvyšším orgánem partnerství MAP a je tvořen ze zástupců klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území ORP Příbram.
Má svého předsedu, jedná a rozhoduje dle aktualizovaného Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP. Jeho role je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem a aktualizací a schvalováním MAP.
Kompetence, odpovědnosti, složení Řídícího výboru je v souladu s Pravidly OP VVV.
Záměr realizátorů MAP je co nejvíce zachovat složení Řídícího výboru z MAP II.

Členové Řídícího výboru MAP - povinní zástupci dle Postupů MAP III:   
 1. zástupce RT MAP - Jana Filinová, hl. manažer projektu 
 2. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol) - PhDr. Marie Pilíková, OŠKS Odbor školství, kultury a sportu města Příbram
 3. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních - Dana Chvojková, ředitelka školy
 4. učitelé - Mgr. Dagmar Moravcová          
 5. zástupci školních družin, školních klubů - Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy
 6. zástupci základních uměleckých škol - MgA. et Mgr. Josef Pekárek, ředitel ZUŠ
 7. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP - Kamila Zelená, koordinátorka NZDM Bedna
 8. zástupce KAP Středočeského kraje - Mgr. Martina Rybyšarová, zástupce KAP
 9. zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče) - Petra Burešová, rodič
 10. zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný MAP relevantní) - Bohumil Černý, starosta
 11. zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP III) - Ing. Aneta Palková, ředitelka MAS Brdy
 12. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol) - Josef Karas, starosta Obecnice
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz