Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Řídící výbor projektu MAP III ORP Příbram

Kontakt na předsedkyni Řídícího výboru MAP:
PhDr. Marie Pilíková
email: mappribram@gmail.com

Role Řídícího výboru MAP III ORP Příbram
Řídící výbor je nejvyšším orgánem partnerství MAP a je tvořen ze zástupců klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území ORP Příbram.
Má svého předsedu, jedná a rozhoduje dle aktualizovaného Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP. Jeho role je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem a aktualizací a schvalováním MAP.
Kompetence, odpovědnosti, složení Řídícího výboru je v souladu s Pravidly OP VVV.
Záměr realizátorů MAP je co nejvíce zachovat složení Řídícího výboru z MAP II.

Členové Řídícího výboru MAP - povinní zástupci dle Postupů MAP III:   
 1. zástupce RT MAP - Jana Filinová, hl. manažer projektu 
 2. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol) - PhDr. Marie Pilíková, OŠKS Odbor školství, kultury a sportu města Příbram
 3. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních - Dana Chvojková, ředitelka školy
 4. učitelé - Mgr. Dagmar Moravcová          
 5. zástupci školních družin, školních klubů - Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy
 6. zástupci základních uměleckých škol - MgA. et Mgr. Josef Pekárek, ředitel ZUŠ
 7. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP - Kamila Zelená, koordinátorka NZDM Bedna
 8. zástupce KAP Středočeského kraje - Mgr. Martina Rybyšarová, zástupce KAP
 9. zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče) - Petra Burešová, rodič
 10. zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný MAP relevantní) - Bohumil Černý, místostarosta
 11. zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP III) - Ing. Lenka Fialová, ředitelka MAS Brdy
 12. zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol) - Josef Karas, starosta Obecnice
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz