Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Strategický rámec projektu MAP III ORP Příbram

Jedním z hlavních úkolů projektu je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.

Strategický rámec v současné době obsahuje cca 220 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Již zrealizované projekty nebo projekty neaktuální byly na začátku roku 2022 ze strategického rámce MAP vyndány a ponechány v tabulce Strategický rámec pro programové obd. 2014-2020. Ostatní stále platné záměry jsou převedeny do programového období 2021-2027. Oba rámce jsou uloženy níže.

Při pravidelných aktualizacích Strategického rámce se ukazuje, že školám se v programovém období 2014-2020 podařilo mnoho projektů zrealizovat, investovaly či ještě plánují investovat do vylepšení své infrastruktury a vybavení téměř 250 mil. korun. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.

Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem obcím a městům, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.Novou aktualizaci Strategického rámce MAP III ORP Příbram schválil Řídící výbor MAP dne 25.9.2023.

Strategické rámce jsou také povinně uveřejněny na webu www.uzemnidimenze.cz.

 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz