Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Strategický rámec projektu MAP III ORP Příbram

Jedním z hlavních úkolů projektu je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.

Strategický rámec v současné době obsahuje cca 220 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Již zrealizované projekty nebo projekty neaktuální byly na začátku roku 2022 ze strategického rámce MAP vyndány a ponechány v tabulce Strategický rámec pro programové obd. 2014-2020. Ostatní stále platné záměry jsou převedeny do programového období 2021-2027. Oba rámce jsou uloženy níže.

Při pravidelných aktualizacích Strategického rámce se ukazuje, že školám se v programovém období 2014-2020 podařilo mnoho projektů zrealizovat, investovaly či ještě plánují investovat do vylepšení své infrastruktury a vybavení téměř 250 mil. korun. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.

Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem obcím a městům, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.Novou aktualizaci Strategického rámce MAP III ORP Příbram - schválil Řídící výbor MAP dne 1.9.2022

Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Příbram - schváleno 1.3.2022 na Řídícím výboru MAP II ORP Příbram
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz