Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Tisková zpráva - září 202106. 09. 2021  »  Aktuality

Podpora vzdělávání na Příbramsku
 
Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizují partneři město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Do projektu je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.

Jedním z hlavních úkolů projektu je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území. Strategický rámec v současné době obsahuje 270 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Při pravidelných aktualizacích Strategického rámce se ukazuje, že školám se v programovém období 2014-2020 podařilo mnoho projektů zrealizovat, investovaly či ještě plánují investovat do vylepšení své infrastruktury a vybavení téměř 250 mil. korun. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů. Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem obcím a městům, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.

Snažíme se přinést do území zajímavé vzdělávací aktivity nejen pro pedagogy, ale také pro širokou veřejnost. Proběhly webináře a rodičovské kavárny mj. na téma „Jak předcházet šikaně a kyberšikaně u vlastních dětí“ či „Jak posílit duševní zdraví nejen dětem a nejen v koronakrizi a sám zůstat v klidu“. Dále bylo uspořádáno mnoho seminářů pro pedagogy mateřských a základních škol z regionu na různá témata - Syndrom vyhoření a motivace, Formativní hodnocení, Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku a mnoho dalších. Máme radost, že jsou ze strany účastníků velmi kladně hodnocené a provází je široká účast z území Příbramska.
Velkým počinem celého projektu byla možnost pro všech 62 zapojených škol z regionu zakoupit pro děti a žáky výukové pomůcky na polytechnické vzdělávání, ICT techniku, hudební nástroje či uspořádat exkurze a projektové dny.  Celá realizace nákupu pomůcek pro školy byla velice náročná na organizaci a dodávku pomůcek do škol, neboť školy měly skutečně volnou ruku ve výběru, co chtějí pro své děti a žáky zakoupit. Ale radosti v dětských očích, a také v očích pedagogů, z nových pomůcek či z hezky stráveného dne na exkurzi se nic nevyrovná.

Zároveň se daří aktivizovat spolupráci mezi zástupci mateřských a základních škol v regionu formou setkávání a výměny zkušeností. Tato neformální jednání pomáhají ke zlepšení a prohlubování vztahů mezi školami a chtěli bychom v propojování i dalších aktérů v regionu pokračovat.

V úterý 29.9.2020 se podařilo ve velkém sále zastupitelstva města Příbram uspořádat Veletrh středních škol pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a také pro jejich rodiče a učitele. Pro realizační tým projektu byla tato akce především kvůli pandemii covid cesta do neznáma. Především byly obavy o bezpečnost návštěvníků, mnoho základních škol odmítlo účast svých žáků apod. Ale nakonec mnoho středních škol z Příbrami a okolí pozvání přijalo a také účast žáků, jejich rodičů a učitelů byla hojná. Podařilo se také v rámci akce zrealizovat semináře pro rodiče "Adaptace žáků na nové prostřední střední školy" a "Volba střední školy". Rozhodli jsme naplánovat v podobném duchu Veletrh SŠ i pro rok 2021. Akce proběhne v pondělí 20.9.2021 a po celý den v sále zastupitelstva v Příbrami na nám. T. G. Masaryka bude probíhat několik seminářů pro žáky a rodiče, účast přislíbily střední školy ze širokého regionu a také zástupci Úřadu práce, Pedagogicko psychologické poradny apod. V 9:30 hodin zahájí celý veletrh místostarostka města Příbram paní Mgr. Zorka Brožíková.

Všechny podrobnosti o projektu Místní akční plán vzdělávání na Příbramsku jsou průběžně uveřejňovány na webu www.mappribram.cz anebo na Facebookové stránce Místní akční plán ORP Příbram.
 
Realizační tým MAP II
 
Kontaktní údaje na zástupce Realizačního týmu MAP:
Hlavní manažerka projektu: Lenka Pavlíková - tel. 770 142 775
Email: mappribram@gmail.com
www.mappribram.cz
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz