Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Projekt Místní akční plán III na Příbramsku14. 06. 2023  »  Aktuality

Zhodnocení po více než roce projektu Místní akční plán III na Příbramsku... co se podařilo a na čem pracujeme.
 
Projekt Místní akční plán vzdělávání III na území Příbramska, podpořený z MŠMT, resp. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizují partneři město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko od jara roku 2022 do listopadu 2023. Do projektu je zapojeno 68 mateřských, základních a základních uměleckých škol z Příbramska.

Hlavní aktivity, které v rámci projektu probíhají, je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Všechny školy v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území. Strategický rámec v současné době obsahuje na 250 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Strategický rámec je aktuální k 1.9.2023 a zveřejněn na webu mappribram.cz.

V rámci projektu je také připravována aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán na Příbramsku tak, abychom aktualizovali priority a jednotlivé cíle, kterými by mělo nebo mohlo být docíleno kvalitnějšího vzdělávání ve školách. Aktualizace probíhá za významné podpory členů Pracovních skupin projektu. Jsou jimi Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, Pracovní skupina pro rovné příležitosti a Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání. Všechny pracovní skupiny se pravidelně schází a diskutují nad problematikou vzdělávání, probíhají setkání také nad vyhodnocením potřeb regionu v oblasti vzdělávání či jsou členové pracovních skupin vzděláváni na různá témata, př. finanční gramotnost, rovné příležitosti pro vzdělávání, matematická a čtenářská gramotnost či přechod žáků z mateřských na základní školy apod. Děkujeme všem členům Pracovních skupin projektu MAP III za velikou pomoc a nasazení při diskusi o problémech ve školách na Příbramsku.

Projekt Místní akční plán uspořádal také 24.4.2023 setkání asistentů pedagoga v restauraci U Pletánků v Příbrami. Setkání s asistentů pedagoga bylo velmi navštívené a poděkování patří na třem desítkám asistentů pedagoga, kteří přišli diskutovat o problémech a potřebách v jejich práci, o možnostech dalších vzdělávání a především sdílení praxe a pomoci mezi sebou. Účastníkům setkání byl také představen projekt Místní akční plán a slíbena další možnost vzdělávání a podpory.

V první polovině května 2023 byla zrealizována tři setkání ředitelů škol, která byla rozdělena z důvodu vysokého počtu škol v regionu. Abychom mohli pohodlně diskutovat s menším počtem účastníků a nedělat jen jedno setkání pro téměř 70 škol, tak byla setkání rozdělena takto - 4.5.2023 příbramské školy a školky, 16.5.2023 setkání venkovských školek a 18.5.2023 setkání venkovských základních škol. Účastníkům všech setkání byl představen projekt Místní akční plán, realizační tým projektu požádal vedení škol z Příbramska o pomoc s evaluací projektu MAP a také s vyplněním dotazníků o potřebách škol, které budou zpracovány do tzv. Akčních plánů na roky 2024 a 2025, dle kterých bude nastaven následný projekt Místní akční plán IV ORP Příbram. MAP IV by měl na MAP III navázat od 1.12.2023 do 31.12.2025.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz